Facilitace/Případové konference

FACILITACE  – jde podobně jako u mediace o proces komunikace, který je veden osobou facilitátora tak, aby účastníci došli pomocí efektivní komunikace k jimi danému a předem stanovnému cíli – např. manažerské porady, interdisciplinární spolupráce mezi různými institucemi či st. orgány, případové konference při OSPOD. Výhodou facilitace je především to, že se účastníci mohou plně soustředit na věcnou podstatu situace, kterou řeší.

Setkání zpravidla sestává z následujících fází:

 • Úvodní slovo a přivítání
 • Představení účastníků
 • Stanovení cíle setkání
 • Představení klienta a jeho situace
 • Zjišťování současné situace a aktuálních potřeb
 • Návrhování řešení
 • Tvorba a finalizace konkrétního plánu
 • Určení kontaktní osoby a termínu dalšího setkání
 • Zhodnocení setkání

Pravidla:

 • Rovnocennnost všech účastníků (vzájemný respekt, partnerství a úcta)
 • Každý z účastníků má prostor pro své vyjádření
 • Otevřenost všem vzeseným myšlenkám a nápadům
 • Vypracování individuálního plánu z jednání – zápis
 • Důvěrnost, mlčenlivost, nestrannost – ze strany facilitátora

FACILITÁTOR: je tedy odborník na vedení procesu komunikace mezi více stranami, přičemž volí metody a techniky, které mají umožnit každé straně aktivně se zapojit do diskuse, vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Facilitátor přitom dohlíží zejména na dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost pro všechny účastníky a reálnost výsledného řešení a zodpovídá tak za proces vedení komunikace při takovém setkání, nikoliv za výsledek nebo konečné řešení, které strany hledají.

Facilitátor jinými slovy vytváří strukturu setkání. Při své činnosti je nestranný, ovlivňuje pouze průběh případové konference, nikoliv její věcný obsah, jak bylo uvedeno výše a je vázán mlčenlivostí. Rovněž zajišťuje, aby proces komunikace probíhal hladce a dbá na to, aby každý měl svůj prostor k vyjádření a zajišťuje, aby se účastníci cítili bezpečně.

Cíle:

 • rychle reagovat na vzniklou situaci
 • zhodnotit aktuální situace s cílem nalézt optimální řešení
 • aktivizovat zaniteresované strany – hledání řešení s klientem
 • získání širšího pohledu na situaci – nové pohledy, zkušenosti, znalosti
 • vytváření podpůrné sítě dané situace
 • motivace klientů (ocenění, převzetí vlastní odpovědnosti) pro stanovení konkrétních cílů
 • dodržení SMART pravidel (Specifičnost, Měřitelnost, Akceptace, Reálnost, Termínovanost)