Jak mediace probíhá?

  • ÚVOD – Pokud budete mít zájem projít mediací, sepíšeme společně Smlouvu o provedení mediace, jejíž návrh vám bude k dispozici k prostudování před mediačním setkáním. V úvodu setkání pak tuto smlouvu společně projedeme a zazní také důležité informace o mediaci a průběhu mediačního setkání. Mediace jako taková je tedy zájena podpisem Smlouvy o provedení mediace.
  • SEZNÁMENÍ S KAUZOU – Mediátor poskytuje bezpečný prostor pro obě strany, aby sdělily svůj pohled na věc.
  • URČENÍ HLAVNÍCH TÉMAT A MOŽNÁ ŘEŠENÍ – V další fázi se hledají hlavní témata, která je potřeba řešit a hledají se společná možná řešení.
  • Setkání jsou obvykle v délce 2-3 hodin. Záleží to na vzájemné domluvě a potřebách klientů, stejně jako počet takových setkání.
  • VÝSLEDKEM MEDIACE- může být mediační dohoda, nebo jen zápis o mediačním setkání. Skvělým výsledkem je především také to, že může být otevřena komunikace mezi stranami, které řadu let nejsou schopny sejít se společně u jednoho stolu anebo i to, že si jako účastník určité situace uvědomíte svoje skutečné potřeby a možnosti.
  • Mediaci mohou být přítomni i mediátoři dva. Tento způsob komunikace bývá označován také jako ko-mediace neboli mediátorská spolupráce. Je to zejména z toho důvodu, že práce mediátora/ů je pak efektivnější a vyváženější.
  • Mediaci mohou být přítomni rovněž také advokáti, pokud s tím zúčastněné strany vzájemně souhlasí.

A co nařízené setkání s mediátorem ze strany soudu? V případě, že jste se rozhodli se svou situací obrátit na soud, může Vám být v rámci soudního řízení, je-li to účelné a vhodné, nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem, a to až v rozsahu 3 hodin. Během nařízeného prvního setkání s mediátorem mají účastníci pouze povinnost vyslechnout, že svůj spor mohou urovnat mimosoudně – prostřednictvím mediace. Je však třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem (informativní setkání s mediátorem) a mediací samotnou (proces hledání řešení s druhou stranou), která je vždy zcela dobrovolná. Přínosem mediace je zejména její efektivnost, pokud jde o rychlost, vynaložené finanční prostředky a také nalezení řešení, na kterém se spolupodílí obě strany.
Jak dále naložit s mediační dohodou uzavřenou na mediaci? V případě, že jste se na mediátora obrátili sami a o vaší situaci neprobíhá soudní řízení, bude mít uzavřená mediační dohoda stejné účinky jako každá jiná smlouva, bude tedy závazná mezi vámi a při nedodržení jejích podmínek by mohlo být jejich dodržování uplatněno žalobou (např. na plnění, zaplacení atd.) u příslušného soudu. Pokud vám soud nařídil první setkání s mediátorem a proběhla mediace, jejímž výstupem je uzavřená dohoda, je potřeba tuto dohodu předložit dále soudu, aby ji schválil a dohoda se tak stala vykonatelným exekučním titulem jako je např. rozsudek či usnesení soudu.

Základní zásady mediace – Mediační setkání je založeno na několika pevně daných zásadách.

  • Dobrovolnost – účast na mediaci je pro Vás zcela dobrovolná, to znamená, že můžete jednání kdykoliv ukončit.
  • Nestrannost – Mediátor nesmí mít žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci. Je nestranný, nezávislý a neutrální.
  • Mlčenlivost – Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu. Veškeré informace, které zazní v průběhu mediačního jednání, jsou zcela důvěrné.