Naše služby jsou orientovány jak pro jednotlivce, tak i pro firmy či státní správu. To, co potřebujete, může a bude v každé situaci něco jiného, proto jsme připraveny nastavit naše služby tak, aby plně vyhovovaly přesně tomu, co potřebujete vy.

Naše služby poskytujeme primárně pro oblasti: Praha a Středočeský kraj, kde místně působíme na těchto adresách:

 Kmochova 10, Praha 5
Boleslavská 1384, Brandýs nad Labem

Po domluvě je možné místo zajistit individuálně a realizovat také pro oblast Moravy - Brno, Olomouc, Uherské Hradiště.

Mediace

Co je to mediace?

Mediace je způsob mimosoudního řešení různých konfliktů  –  pracovních, obchodních, rodinných, občanských. Mediátor vede vzájemný rozhovor tak, aby účastníci měli možnost dojít k dohodě, vyjednat si lepší podmínky, přenastavit současnou situaci do budoucna, domluvit se na řešení.

Ať už řešíte jakýkoliv konflikt, mediace vám dává prostor mluvit otevřeně o tom, jak situaci vnímáte, a zprostředkovat i druhé straně Váš pohled a naopak. Především také možnost vyslovit to, co vzájemně potřebujete. Je to možnost vyjednat si do budoucna takové okolnosti, které pro Vás budou reálné, úlevné a fungující.

Jak mediace probíhá?

Mediace začíná rozhodnutím  strany, nebo stran kontaktovat mediátora a využít jeho služeb.  Rozhodnutí může přijít z iniciativy samotné strany nebo stran, anebo to také může být na základě doporučení další strany např. soud, orgán státní správy, zaměstnavatel aj.

Image

ÚVOD – Mediátor s Vámi srozumitelným způsobem projde  Smlouvu o provedení mediace, jejíž návrh byste měli mít k dispozici  před mediačním setkáním. Při osobním setkání s mediátorem pak tuto smlouvu společně podepíšete  a zazní také důležité informace o mediaci a průběhu mediačního setkání.

SEZNÁMENÍ S KAUZOU – Mediátor poskytuje bezpečný prostor pro obě strany – více stran, aby sdělily svůj pohled na věc.

URČENÍ HLAVNÍCH TÉMAT A MOŽNÁ ŘEŠENÍ – V průběhu mediačního rozhovoru vyvstávají  témata, která je potřeba řešit a také možnosti jejich řešení.

Setkání jsou obvykle v délce 2-3 hodin. Záleží na vzájemné domluvě a potřebách klientů. Počet takových setkání se může odvíjet od toho, co konkrétně potřebují klienti vyjednat. Některé záležitosti je možné vyřešit na jednom mediačním setkání, některé možná budou potřebovat času více. Na délce a počtu setkání se klienti s mediátorem domlouvají individuálně s ohledem na povahu jejich záležitosti.

VÝSTUPEM Z MEDIACE- může být mediační dohoda, zápis o mediačním setkání. Skvělým výsledkem je především to, že může být otevřena komunikace mezi stranami, aby samy strany měly možnost ujasnit si jaká je situace teď a jakou jí chtějí do budoucna.

Mediaci mohou být přítomni rovněž také advokáti, pokud s tím zúčastněné strany vzájemně souhlasí.

A co nařízené setkání s mediátorem ze strany soudu? 

V případě, že jste se rozhodli se svou situací obrátit na soud, může Vám být v rámci soudního řízení, je-li to účelné a vhodné, nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem, a to až v rozsahu 3 hodin. Během nařízeného prvního setkání s mediátorem mají účastníci pouze povinnost vyslechnout, že svůj spor mohou urovnat mimosoudně – prostřednictvím mediace. Je však třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem (informativní setkání s mediátorem) a mediací samotnou (proces hledání řešení s druhou stranou), která je vždy zcela dobrovolná.

Jak dále naložit s mediační dohodou uzavřenou na mediaci? 

V případě, že jste se na mediátora obrátili sami a o vaší situaci neprobíhá soudní řízení, bude mít uzavřená mediační dohoda stejné účinky jako každá jiná smlouva. Pokud vám soud nařídil první setkání s mediátorem a proběhla mediace, jejímž výstupem je uzavřená dohoda, je potřeba tuto dohodu předložit dále soudu, aby ji schválil a dohoda se tak stala vykonatelným exekučním titulem jako je např. rozsudek či usnesení soudu.

Image

Cena za mediační setkání

V civilních věcech – 1.200,– Kč/každou započatou hod ( cena je stejná i při ko-mediaci). Náklady na společnou mediaci si strany rozdělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

V obchodních a pracovních věcech – 2.000,– Kč/každou započatou hod ( cena je stejná i při ko-mediaci). Náklady na společnou mediaci si obchodních strany rozdělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

První setkání s mediátorem nařízeno soudem – v případě, pokud je první setkání s mediátorem nařízeno soudem, činí odměna mediátora za toto první setkání, v max. rozsahu 3 hodin, částku 400,- Kč/hod. Tato odměna je stanovena vyhláškou a je odměnou pouze za toto první  nařízené setkání, kde jsou podány obecné informace o mediaci. Mediace samotná, která je zahájena podpisem smlouvy o provedení mediace, je pak v režimu smluvní odměny uvedené výše.

Cena za mediaci je splatná v hotovosti, a to po dokončení každého mediačního jednání anebo dle data splatnosti uvedeného na faktuře.


 

Facilitace/Vyjednávání/Moderace/Případové konference

dále jako „facilitátor“

Jde podobně jako u mediace o proces komunikace, který je u těchto forem jednání veden osobou facilitátora tak, aby účastníci došli pomocí efektivní komunikace k jimi danému a předem stanovnému cíli – např. manažerské porady, interdisciplinární spolupráce mezi různými institucemi či st. orgány, případové konference při OSPOD. Výhodou facilitace je především to, že se účastníci mohou plně soustředit na věcnou podstatu a vedení vzájemného rozhovoru přenechat odborníkovi.

Facilitátor je odborník na vedení procesu komunikace mezi více stranami, přičemž volí metody a techniky, které mají umožnit každé straně aktivně se zapojit do diskuse, vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře.  V roli facilitátora odpovídáme zejména za dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost vzájemného rozhovoru pro všechny účastníky a reálnost výsledného řešení. Zodpovídáme za proces vedení komunikace při takovém setkání, nikoliv za výsledek nebo konečné řešení, které strany hledají. Jednoduše řečeno vytváříme strukturu setkání. Při své činnosti (ať už jako zapsané mediátorky nebo facilitátorky) jsme nestranné, ovlivňujeme pouze průběh jednání, nikoliv jeho věcný obsah, a co je důležité, jsme  vázány naprostou mlčenlivostí.

Image

Cena FACILITACE/MODERACE/Vyjednávání/Případová konference

Cena za každou započatou hodinu 1.500,– Kč ( cena zůstává stejná i při účasti dvou facilitátorů)
Cena za každou započatou hodinu přípravy 750,– Kč ( cena zůstává stejná i při účasti dvou facilitátorů)

Předpokládaný rozsah:
příprava v trvání 2 – 5 hodin (dále podle náročnosti)
samotná jednání/setkání/případová konference 2-3 hodiny


 

Školení

  • Pro jednotlivce
  • Pro firmy/státní správu
  • Termíny školení, cena

Pokud potřebujete prohloubit vaše, ať už teoretické či praktické, znalosti o mediaci, tématech jako je konflikt, komunikace, jsme připraveny připravit vám školení přímo dle vašich konkrétních potřeb v oblasti:

  • mediace – kolektivní, individuální trénink
  • Komunikační dovednosti
  • Vyjednávání
  • Práce s konfliktem, strategie řešení, cíle
  • Práce s emocemi
Image

 

Konzultace

Chcete se na něco blíže zeptat? Potřebujete poradit s určitou situací a tím, jak ji nejlépe uchopit? Pobavit se na možnostmi řešení? Jsme připraveny s vámi věc probrat a rámcově poskytnout všechny potřebné informace pro vaše další rozhodování